Бенефициент: „Студио Лимон“ ЕООД

Номер на договора: BG16RFOP002-2.040-1534-C02

Наименование: „Подобряване на производствения капацитет и засилване на експортния потенциал в „Студио Лимон“ ЕООД

Обща стойност: 243 000.00 лв., от които 144 584.99 лв. европейско и 25 515.00 лв. национално съфинансиране

Начало на проекта:04.03.2020г

Край на проекта: 04.05.2021г.

Място на изпълнение на проекта: гр. Пловдив

Студио Лимон“ ЕООД започва изпълнението на проект „Подобряване на производствения капацитет и засилване на експортния потенциал в „Студио Лимон“ ЕООД по Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ 2014 – 2020, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие. Проектът е на стойност 243 000.00 лв., от които безвъзмездната финансова помощ представлява 170 099.99 лева или 70% от очакваните допустми разходи по проекта и 72 900.01 лв. собствено съфинасиране от бенефициента. Срокът за изпълнение на проекта е 12 месеца.

 

Общата цел на настоящия проект е повишаване на производствения капацитет на Студио Лимон ЕООД за печатане върху керамика, метал, текстил, стъкло в многобройни малки тиражи, включително и по сложен дизайн за персонализиране на печатните продукти и увеличаване на позициите на предприятието на външния пазар. Тази цел ще бъде постигната чрез инвестиция във високотехнологично мултифункционално оборудване за предпечат и печатане върху материали като керамика, метал, текстил, стъкло, както и хардуерно оборудване за предпечатна подготовка и 3D моделиране и 3D скенер за сканиране на обекти за печат, позволяващи изготвянето на по-сложен дизайн за персонализиране на печатните продукти. По този начин ще се позволи повишаване на обема на печатане върху керамика, метал, текстил, стъкло, реализиран от фирмата, както и подобряване на предлаганите продукти чрез по-сложния дизайн за персонализиране на печатните продукти.

Специфичните цели на проекта са:

+ Повишаване на броя печатания върху керамика, метал, текстил, стъкло, които могат да бъдат изпълнени за единица време чрез спестяване на използването на външни услуги и ръчните операции, както и чрез придобиването на производствени мощности, позволяващи

скоростна работа по повече поръчки;

+ Подобряване на печатните продукти вследствие печатане върху керамика,стъкло, текстил, метал чрез внедряване на оборудване, позволяващо изготвянето на по-сложен дизайн за персонализирането им с допълнителни детайли;

В резултат на изпълнението на целите се очаква повишаване на капацитета на фирмата за изпълнение на поръчки за печатане на многобройни малки тиражи върху керамика, метал, текстил, стъкло, както и по сложен дизайн, включващ различни модификации за персонализиране на моделите на печатните продукти. Повишеният капацитет ще има като пряк ефект подобряване на конкурентните предимства на Студио Лимон на пазара на персонализирани печатни продукти от скъпи материали, различни от хартия, както и значително засилване на пазарното присъствие на предприятието в международен план. Новите възможности, които високотехнологично мултифункционално оборудване за предпечат и печат върху материали като керамика, метал, текстил, стъкло, както и хардуерно оборудване за предпечатна подготовка и 3D моделиране и 3D скенер за сканиране на обекти за печат ще разкрият пред предприятието, включват установяване на стратегически партньорства с чуждестранни клиенти и големи международни марки, както и разширяване на обхвата на вече изградените сътрудничества.

 

Реализирането на целите на проекта и положителните ефекти върху компанията напълно кореспондират с постигане на специфичната цел на Инвестиционен приоритет 2.2 „Капацитет за растеж на МСП“ за повишаване на производствения капацитет и засилване на експортния потенциал на българските МСП.

 

Проектът на Студио Лимон съответства на тематичните области на иновационна активност, таргетирани в ИСИС и по-конкретно:

 

нови технологии в креативните и рекреативните индустрии”.

 

Този документ е създаден с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност” 2014 - 2020, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейски фонд за регионално развитие по проект BG16RFOP002-2.040-1534-C02 „Подобряване на производствения капацитет и засилване на експортния потенциал в „Студио Лимон“ ЕООД “.

 

Цялата отговорност за съдържанието на документа се носи от „Студио Лимон“ ЕООД и при никакви обстоятелства не може да се приема, че този документ отразява официалното становище на Европейския Съюз и Договарящия орган.

 

Този уебсайт използва "бисквитки", за да гарантира, че получавате най-доброто изживяване на нашия уебсайт. Научете повече от Общи условия